aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Przystąpienie do egzaminu zawodowego - wymagania

Organizacja i przebieg egzaminu zawodowego zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jeśli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (załącznik 3);
2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.


Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem i jesteś uczniem branżowej szkoły I stopnia (dokształcasz się w branżowej szkole I stopnia) to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (załącznik 3);
2) złożyć deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszczasz, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.


Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz załącznik 3);
2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończyłeś, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;
3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego.


Jeśli uczęszczasz na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (załącznik 3b);
2) złożyć wypełnioną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;
3) przedłożyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy niezwłocznie po ukończeniu kursu.


Jeśli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpośrednio po jego ukończeniu składasz deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Jeśli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, i nie złożyłeś deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz załącznik 3b);
2) złożyć wypełnioną deklarację do komisji okręgowej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;
3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Jeśli jesteś osobą dorosłą - uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, to powinieneś:
1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz załącznik 3c);
2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu zamieszkania, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;
3) dołączyć zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.


Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem i dokształcasz się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, zdajesz eksternistyczny egzamin zawodowy i powinieneś:
1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (załącznik 3c) i wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego (załącznik 3d)
2) złożyć deklarację wraz z wnioskiem dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku, tj.:
• do dnia 31 stycznia – jeżeli zamierzasz przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składasz wniosek,
• do dnia 30 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.


Jeśli jesteś osobą, która zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w trybie eksternistycznym, to powinieneś:

1) wypełnić wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz załącznik 3d);
2) złożyć wypełniony wniosek do dnia 31 stycznia – jeżeli zamierzasz przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składasz wniosek lub do dnia 30 września – jeżeli zamierzasz przystąpić do egzaminu w roku następnym;
3) dołączyć świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
4) dołączyć dokumenty potwierdzające co najmniej dwa lata kształcenia lub pracy w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której zamierzasz przystąpić do egzaminu, na przykład: świadectwo szkolne, indeksy, świadectwa pracy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie.


Jeśli jesteś absolwentem posiadającym świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz załącznik 3a);
2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego;
3) dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą;
4) dołączyć oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą.


Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, zdajesz egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.


źródło: CKE
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
tel. 22 536 65 00
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel. 58 320 55 90
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. 32 616 33 99
os. Szkolne 37
30-119 Kraków
tel. 12 683 21 01
ul. Ksawerego Praussa 4
94-203 Łódź
tel. 42 634 91 33
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
tel. 86 216 44 95
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. 61 852 13 07
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
tel. 22 457 03 35
ul. Tadeusza Zielińskiego 57
53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52
Polityka Prywatności