aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Część pisemna egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:
  • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin
    lub
  • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy Zdający pracuje przy:
  • indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie - w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
  • osobnym stoliku - w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
Odległość między indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę Zdających.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego),

oraz

2) z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego


Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


źródło: CKE
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
tel. 22 536 65 00
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel. 58 320 55 90
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. 32 616 33 99
os. Szkolne 37
30-119 Kraków
tel. 12 683 21 01
ul. Ksawerego Praussa 4
94-203 Łódź
tel. 42 634 91 33
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
tel. 86 216 44 95
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. 61 852 13 07
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
tel. 22 457 03 35
ul. Tadeusza Zielińskiego 57
53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52
Polityka Prywatności