aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Możliwe sytuacje po egzaminie zawodowym

Informacje o: zastrzeżenia do przebiegu egzaminu, unieważnienie egzaminu, dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu, ponowne przystąpienie do egzaminu.


Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu

Jeżeli Zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu w części pisemnej lub praktycznej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów.

Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich Zdających albo Zdających w jednej szkole/placówce/ u pracodawcy lub w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych Zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.


Unieważnienie egzaminu

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,
2) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,
3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym Zdającym.

Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin zdającego lub Zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku:

1) niemożności ustalenia wyniku egzaminu na skutek zaginięcia lub zniszczenia kart oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Zdających zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu,
2) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.


Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

Zdający, który przystępuje do części pisemnej egzaminu w trakcie nauki w technikum i części praktycznej egzaminu w ostatnim roku nauki w technikum, po każdej części pisemnej lub każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części tego egzaminu.

W przypadku gdy zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego – również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.


Ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które:
  • nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
  • nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,
  • przerwały egzamin
mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części, z tym że:
  • uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego, za wyjątkiem zawodów z załącznika nr 7.
  • osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego, za wyjątkiem zawodów z załącznika nr 7.
Deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie pięciu lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu, zdający przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

Uczeń technikum, który przystąpił wyłącznie do części pisemnej albo części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, i który nie kontynuuje nauki w technikum, może przystąpić odpowiednio do części praktycznej albo części pisemnej tego egzaminu na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej, weryfikacja punktów

1) Zdający, a w przypadku ucznia – uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do karty odpowiedzi – część pisemna i karty oceny – część praktyczna w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną:
a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie,
b. informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentacja, zdający, uczeń lub jego rodzice, mają prawo wglądu także do tej dokumentacji.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej (załącznik 4) może być złożony osobiście przez zdającego lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Podczas dokonywania wglądu, zdającemu, uczniowi lub jego rodzicom, zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub części. Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefon komórkowy. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisje egzaminacyjną.

W przypadku gdy część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu, są udostępniane odpowiedzi zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane w czasie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu, a w ciągu nie więcej niż 5 dni od dnia złożenia wniosku wyznaczony jest termin wglądu.

2) Zdający, a w przypadku ucznia - uczeń lub jego rodzice w terminie 2 dni od wglądu mogą zwrócić się z do dyrektora OKE z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 5). Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli suma punktów została podwyższona, ustalany jest nowy wynik egzaminu, jeżeli zostały spełnione warunki i dyrektor OKE wydaje świadectwo lub wydaje nowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie i anuluje dotychczasowe świadectwo.


źródło: CKE
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
tel. 22 536 65 00
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel. 58 320 55 90
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. 32 616 33 99
os. Szkolne 37
30-119 Kraków
tel. 12 683 21 01
ul. Ksawerego Praussa 4
94-203 Łódź
tel. 42 634 91 33
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
tel. 86 216 44 95
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. 61 852 13 07
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
tel. 22 457 03 35
ul. Tadeusza Zielińskiego 57
53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52
Polityka Prywatności